top of page

TIETOSUOJASELOSTE

 1. Rekisterinpitäjä
  Nimi: Incoach Esport Oy
  Y-tunnus: 2950174-9
  Osoite: Huovisenkatu 1 A 3, 33580 Tampere
  Sähköposti: contact@incoach.fi
  Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Incoach Esport Oy:n kulloinkin noudattama tietosuojakäytäntö.

 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Nimi: Christian Joutsenvuori, Incoach Esport Oy, Toimitusjohtaja
  Yhteystiedot: christian@incoach.fi

 3. Rekisterin nimi
  Incoach Esport Oy:n asiakasrekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, yhteydenpito ja esimerkiksi erilaisten kyselyiden tekeminen.
  Henkilötietoja käytetään yrityksen viestintään, markkinointiin ja myyntiin.
  Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä.

  Oppilaitosyhteistöissä ei käsitellä erikseen opiskelijoiden henkilötietoja. Mikäli näin kuitenkin tulee toimia esimerkiksi tilanteessa jossa Incoach Esport Oy ilmoittaa opiskelijat turnaukseen, ilmoitetaan siitä erikseen oppilaitoskumppanille ja niiden käsittelyssä toimitaan tämän rekisterin pykälän 5, 7 ja 8 mukaan.

 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
  Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  Käyttäjän IP-osoite
  Isäntänimi
  Käsittelyn päiväys ja kellonaika
  Kyselyn tyyppi ja paikka
  Tiedot selaintyypistä ja käytetystä versiosta

  Oppilaitosyhteistyössä käsitellään vain opiskelijan julkista Discord tunnusta.

 6. Tietojen siirto kolmanteen maahan
  Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

 7. Henkilötietojen säilytysaika
  Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.

  Oppilaitoskumppaneiden ja niiden opiskelijoiden tietoja säilytetään vain sen ajan kun opinnot ovat käynnissä.

 8. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä
  Oikeus tarkastaa tiedot
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö contact@incoach.fi -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.
  Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.
  Oikeus tiedon korjaamiseen Incoach Esport Oy huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Incoach Esport Oy oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

  Oppilaitoskumppanilla on oikeus tarkastaa mitä hänen opiskelijoita koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö contact@incoach.fi -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

 9. Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu
  oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen contact@incoach.fi.

bottom of page